Copyright The sapling tree wszystkie prawa zastrzeżone 
T H E     S A P L I N G    T R E E 

Niniejszy regulamin zostaje wprowadzony po to abyś bezpiecznie mógł dokonać zakupu e-booków oferowanych przez mnie, czyli przez Anna Drzewiecka prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „The sapling tree” Anna Drzewiecka, zamieszkała w w Koninie, NIP 6652808369, numer telefonu +48 722 128 609, adres mailowy yoga@thesaplingtree.pl, adres strony internetowej www.thesaplingtree.pl.

 

Ogólnie 

1. Za pośrednictwem sklepu internetowego, na tej stronie, świadczę usługę umożliwiania nabywania produktów znajdujących się w ofercie sklepu, tj. e-booków. 

 

2. E-booki – tzw. e-książki, czyli książki w wersji elektronicznej (cyfrowej), zapisane w formacie plików PDF, bądź w postaci plików w innych formatach. e-booki mogą być dostarczone Tobie w postaci plików cyfrowych do pobrania na Twoje urządzenie.

 

3. Ze względu na specyfikę sprzedawanego produktu, zakup e-booka może zostać zrealizowany wyłącznie po dokonaniu płatności z góry.

 

Wymagania techniczne 

4. Wymagania techniczne, jakie musisz spełnić, aby skorzystać z mojego sklepu internetowego i dokonań prawidłowego zakupu, to posiadanie przez Ciebie:

a) podłączenia do sieci Internet (o dowolnej przepustowości łącza),

b) przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla, Safari itp), która umożliwia wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML),

c) konta pocztowego e-mail, które przyjmie plik do 5 MB.

 

5. Niestety nie mogę zagwarantować, że łączenie oraz przeglądanie stron będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych.

 

Cena 

6. Ceny e-booków, widoczne na stronie, podawane są w złotych polskich, są cenami brutto. Nie podlegam podatkowi VAT (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

 

Proces zakupu e-booka

7. Złożenie zamówienia przez Ciebie oznacza zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych i powoduje powstanie obowiązku zapłaty z Twojej strony.

 

8. Proces zakupu czyli zawierania umowy wygląda tak: 

a) składasz zamówienie 

b) podajesz swoje dane 

c) wyrażasz zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy) - wynika to ze specyfiki zakupu jaką jest e-book. 

d) potwierdzasz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptujesz jego treść 

e) opłacasz zamówienie za pośrednictwem przelewy24 (patrz pkt. 13 poniżej)

f) otrzymujesz potwierdzenie zamówienia na wskazany adres mailowy (otrzymasz maila z adresu webwave@webwaveCMS.com w moim imieniu tj. yoga@thesaplingtree.pl)

g) ja otrzymuje wpłatę

h) Ty otrzymujesz e-booka na wskazany adres mailowy. 

 

9. Nie jesteś zobowiązany do podania swoich danych osobowych w formularzu zamówienia, aby zamówienie zostało zrealizowane. Jednak ze względu na funkcjonalność sklepu internetowego, wypełnienie formularza jest konieczne do realizacji zamówienia. Możesz je wypełnić dowolnym ciągiem znaków. Jedynie prawidłowy adres mailowy jest potrzebny, abyś otrzymał zamówienie. Pamiętaj jednak, że nie ponoszę odpowiedzialności za podanie błędnych danych przez Ciebie.

 

10. Na zamówione mogę wystawić rachunek. Aby go otrzymać, napisz do mnie taką prośbę w momencie złożenia zamównienia (w formularzu zamówienia lub drogą mailową (yoga@thesaplingtree.pl)) wskazując poprawnie swoje dane firmy z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub dane osoby fizycznej na którą rachunek ma zostać wystawiony. 

 

11. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie będzie możliwe, poinformuje Cię o zaistniałej sytuacji poprzez przesłanie wiadomość na adres e-mail podany przez Ciebie. Jeśli płatność została już zrealizowana, a problemu rozwiązać się nie da, otrzymasz zwrot wpłaconych środków.

 

12. Zalecam Ci, po dokonaniu zakupu, zapisywanie e-booków na własnym nośniku pamięci. Ja nie świadczę usługi przechowywania zakupionych e-booków, ponosisz więc sam ryzyko ich utraty.

 

Forma płatności 

13. Formą płatności za zamówienie, jest przelew bankowy za pośrednictwem przelewy24.

 

Operatorem płatności jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Prawo odstąpienia od umowy i reklamacje 

14.  Niestety, w zakresie zakupu e-booka, nie masz prawa odstąpienia od umowy, bowiem prawo do odstąpienia od umowy, zawartej na odległość, w terminie 14 dni nie przysługuje w odniesieniu do umowy o dostarczenie e-booka (treści cyfrowej), który nie jest zapisany na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przeze mnie o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 

15. Możesz zgłosić reklamację w szczególności w przypadku, gdy:

a) zakupiony e-book okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

b) w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od otrzymania przeze mnie zapłaty, e-book nie zostanie Ci przesłany.

 

Aby złożyć reklamację, należy poinformować mnie za pośrednictwem poczty elektronicznej (yoga@thesaplingtree.pl) lub telefonicznie (+48 722 128 609).

 

Ustosunkuje się do reklamacji w terminie maksymalnie 14 dni i powiadomię Cię o sposobie dalszego postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Ochrona danych osobowych 

16. W zakresie ochrona Twoich danych osobowych, przejdź do POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

 

Inne

17. Informuję Cię, że:

a) e-booki stanowią wyłącznie moją własność i są udostępniane odpłatnie, tylko za moją zgodą

b) masz prawo korzystać z e-booków wyłącznie na własny użytek, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa 

c) udostępnianie e-booków osobom trzecim jest niedozwolone

d) nie jesteś uprawniony, w szczególności do:

    - rozpowszechniania e-booków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;

    - zwielokrotniania e-booków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z e-booka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie;

   - powielania, kopiowania, przerabiania, udostępnienia, dystrybucji w jakiejkolwiek formie i miejscu i za pomocą jakichkolwiek środków. 

 

18. Zastrzegam sobie prawo do zmiany Regulaminu jedynie z ważnych przyczyn, takich jak usprawnienie działalności, wprowadzenie nowych funkcjonalności, rozpoczęcie świadczenia nowych usług lub zmiana przepisów prawa. Zostaniecie poinformowani o wprowadzonych zmianach.

 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

Data publikacji w. 2: 23.10.2020 

 
 

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną